Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 01/03/2022 02:23

 

Tận dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động tăng cường phát tán quan điểm sai trái, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, vạch trần ý đồ của chúng; đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài.

Từ khi ra đời (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại Đại hội VII (1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện qua các kỳ đại hội Đảng đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”1. Sự khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh đối với những luận điệu sai trái, thù địch đi ngược lại tư tưởng khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng: nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quyết định đến mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu đạt được trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Nhưng đây cũng là mục tiêu chủ yếu mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, nhằm làm cho Đảng ta mất phương hướng lãnh đạo, dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội.

Sau nhiều thập kỷ chống phá không thành công, các thế lực thù địch đã thay đổi phương thức hoạt động, tận dụng triệt để sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội để chia sẻ, phát tán luận điệu sai về khoa học, phản động về chính trị, tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, mất phương hướng chính trị, như: tạo dựng, xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lấy “chủ nghĩa Mác - Lênin” làm nền tảng tư tưởng là “bảo thủ”, đi theo vết xe đổ của Liên Xô; Chủ nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội không tưởng”, rồi “khuyên” Đảng ta nên đi theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”,... để gây mơ hồ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, chúng tăng cường xuyên tạc nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng “một đảng cầm quyền thì không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, độc trị, trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền”, “bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ”, Đảng Cộng sản đang độc diễn”, “không có bầu cử dân chủ khi còn thể thức Đảng cử dân bầu”, “Đảng chỉ đạo cơ cấu tỷ lệ đại biểu trước khi bầu, nên sẽ không có một Quốc hội đại diện cho nhân dân”, v.v. Vì vậy, nhận diện đúng quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, xác định giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó Quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước các luận điệu phản động. Lực lượng nòng cốt được tổ chức chặt chẽ, bài bản, phương pháp đấu tranh linh hoạt, sáng tạo; nhiều tác phẩm báo chí được độc giả đánh giá cao; nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội có số lượng tương tác, chia sẻ, lan tỏa lớn, tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Các đơn vị kỹ thuật triệt phá nhiều trang, nhóm, tài khoản giả mạo, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để tiếp tục đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy đảng các cấp trong Quân đội cần nhận thức sâu sắc và tiến hành đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao sức đề kháng”, khả năng miễn dịch” trước quan điểm sai trái trên không gian mạng. Đây là giải pháp cơ bản, xuyên suốt, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước quan điểm sai trái cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy các cấp cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Tăng cường giáo dục bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Kịp thời thông tin có định hướng các sự kiện, vấn đề nảy sinh; chỉ rõ dấu hiệu nhận biết chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác, không dao động trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của chúng, tăng cường “sức đề kháng”, đề cao trách nhiệm, tính tự giác trong đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái, thù địch.

Hai là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh để ngăn ngừa sự xâm nhập những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch vào đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng ra nghị quyết, sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung vào giáo dục “đạo đức người cán bộ, đảng viên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Gắn xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, cao đẹp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành đạo đức, tạo sự lan tỏa thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba làphát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng nòng cốt, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng đấu tranh nòng cốt vừa có chức năng tham mưu, chỉ đạo, định hướng đấu tranh, vừa kịp thời cung cấp thông tin để thực hiện các biện pháp đấu tranh triệt phá thông tin xấu độc và giữ vai trò chủ đạo trong vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt, chuyên sâu linh hoạt, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; phát huy hiệu quả đội ngũ cộng tác viên trong tham gia viết bài đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên các báo, tạp chí. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”.

Bốn là, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, không tạo “khoảng trống” để các thế lực thù địch chống phá là một nội dung quan trọng trong thực hiện phương châm chỉ đạo của công tác tư tưởng, nhằm tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ cung cấp thông tin, bảo đảm cho các thông tin chính thống đến trước, đến sớm với cán bộ, chiến sĩ để định hướng tư tưởng; thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, như: chỉ rõ mục tiêu, luận điểm sai trái và cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác, làm cơ sở cho các lực lượng viết tin, bài đấu tranh. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động, ảnh hưởng lớn cần bám sát định hướng của trên, chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động đấu tranh.

Năm làđẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh trên internet, mạng xã hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm đấu tranh giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng. Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các phần mềm kiểm soát, phân loại thông tin trên mạng xã hội. Tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ truyền thông; đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ lực lượng tham gia đấu tranh trên internet, mạng xã hội; kịp thời bóc gỡ thông tin xấu độc không để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp cận được với thông tin này. Duy trì tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, làm cơ sở cho các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu nâng cao kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá, TS. ĐỖ DUY ÁNH, Văn phòng Tổng cục Chính trị

Tác giả: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

01-CTHĐ/HĐTN

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 93 | lượt tải:61

02-NQ/HĐTN

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thăng Bình năm 2023

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 80 | lượt tải:44

01/QCPH-UBND-HĐTN

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình giai đoạn 2022-2027

Thời gian đăng: 07/02/2023

lượt xem: 656 | lượt tải:48

01-NQ/HĐTN

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2022

lượt xem: 274 | lượt tải:92

Văn kiện

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Thời gian đăng: 08/03/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:93
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai