Huyện đoàn Thăng Bình
Quảng Nam


Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.815246