Thứ hai, 17/06/2024, 16:34|
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM CUỘC ĐẤU TRANH HÀ LAM - CHỢ ĐƯỢC (04/9/1954 - 04/9/2024) ................................................ CHIẾN THẮNG THƯỢNG ĐỨC - BƯỚC NGOẶT KẾT THÚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC

Ban Thường vụ Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” của Ban Thường vụ Đoàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Thứ sáu - 03/11/2023 07:46
    Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TĐTN-TCKT ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Đoàn tỉnh Quảng Nam về xây dựng Chi đoàn mạnh; Hướng dẫn số 06-HD/HĐTN, ngày 01/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Thăng Bình về xây dựng Chi đoàn mạnh.
 Chiều ngày 03/11/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn xây dựng “Chi đoàn mạnh” của Ban Thường vụ Đoàn tỉnh Quảng Nam, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.
jpg178

     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai các nội dung về việc “Xây dựng Chi đoàn mạnh” trên cả 03 mặt:
          Thứ nhất, Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị: Chi đoàn tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc, rộng rãi cho đoàn viên về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia các cuộc thi, tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên học tập các bài học lý luận chính trị, tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên. Tổ chức sinh hoạt phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đổi mới trong phương thức, tạo hiệu quả trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lịch sử đất nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc;  tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là các quy định mới để phát huy vai trò gương mẫu, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đoàn viên. Hướng dẫn đoàn viên tiếp cận các nguồn thông tin chính thống, phổ biến, trang bị kiến thức, thông tin tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
          Thứ hai, Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động: Chi đoàn phát huy ý kiến góp ý, thảo luận thống nhất của mỗi đoàn viên để xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn hằng năm; xây dựng chỉ tiêu, cụ thể hoá nghị quyết của Chi đoàn, chỉ đạo của đoàn cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo gắn với tinh thần đoàn viên vừa là chủ thể tổ chức vừa là đối tượng thụ hưởng trong các hoạt động, chương trình của Chi đoàn. Triển khai các phong trào, các chương trình, hoạt động phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đặc thù của đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, giúp đoàn viên trưởng thành trong các phong trào của Đoàn, Hội. Chi đoàn đảm nhiệm xây dựng, thực hiện các công trình thanh niên hằng năm, đảm bảo cụ thể phong trào cách mạng của Đoàn phù hợp với đối tượng đoàn viên, gắn với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, chủ động đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị để đảm nhiệm nhiệm vụ, công trình, phần việc hoặc huy động nguồn lực xã hội… nhằm tổ chức tốt các chương trình, phong trào của Đoàn.
           Thứ ba, Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức: Trên cơ sở định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn của đoàn cấp trên, Chi đoàn tích cực xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, kết hợp các hình thức sinh hoạt trực quan, sử dụng công nghệ thông tin, số hoá trong truyền tải nội dung sinh hoạt Chi đoàn; đảm bảo Chi đoàn sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đoàn. Chi đoàn đảm bảo tổ chức đại hội Chi đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Thực hiện quản lý đoàn viên trên Phần mềm quản lý đoàn viên, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên đồng thời đầy đủ sổ sách đoàn vụ theo quy định. Phấn đấu 100% đoàn viên Chi đoàn sử dụng, tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Chủ động phát hiện, đề xuất tạo nguồn Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Chi đoàn thực hiện tốt việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; đề xuất, báo cáo với cấp uỷ khó khăn trong công tác cán bộ để tháo gỡ kịp thời. Thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức); nghiêm túc, thực chất việc đánh giá xếp loại đoàn viên, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên hằng năm.
     Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Để việc  “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ triển khai tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp; khen thưởng, tuyên dương chi đoàn mạnh hàng năm; kiểm tra, rà soát, chỉ đạo việc thực hiện nội dung xây dựng chi đoàn mạnh tại các cơ sở Đoàn.
324421155 970006510631531 8397481659406067807 n

     Theo đó, tập trung về tư tưởng chính trị như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên. Về tổ chức hoạt động tập trung xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Các nội dung được các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Chi đoàn mạnh.
Qua đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn huyện không ngừng phát triển; hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng mạnh về chất; nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên tại địa phương.
     Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn huyện trong giai đoạn hiện nay.
      Trong thời gian tới, để cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức cuộc vận động đúng với mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra; chỉ đạo các cơ sở đoàn trên toàn huyện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, đồng thời thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động tới thanh niên trên trang mạng xã hội do Đoàn quản lý. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng Chi đoàn mạnh về tổ chức, trong đó chú trọng xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ và đảm bảo việc sinh hoạt đoàn viên đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai